Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 8 (2017): Jurnal Bening PHILOLOGY STUDY AND MORAL VALUES IN SÊRAT ÉNDRÅLAKSITÅ Abstract   PDF
Fidyaturohmah Fidyaturohmah
 
Vol 6, No 8 (2017): Jurnal Bening PHILOLOGY STUDY AND MORAL VALUES IN THE MANUSCRIPT OF SWARANING ASÊPI Abstract   PDF
Nuning Kushandini
 
Vol 7, No 6 (2018) PHILOLOGY STUDY AND SCIENCE FOR WOMEN IN SÊRAT SÊSORAHIPUN TIN SASTRǺ WIRYǺ Abstract   PDF
Tamara Nurwidyaningtyas
 
Vol 7, No 1 (2018) PHILOLOGY STUDY AND THE CONTENS OF THE MANUSCRIPT OF KÅLÅMÅNGSÅ Abstract   PDF
Anggirina Desy Isniyanti
 
Vol 7, No 4 (2018) PHILOLOGY STUDY AND THE KNOWLEDGE OF CORPSE CARING IN THE TEXT BABUL JINAZATI Abstract   PDF
Siti Kurwati
 
Vol 7, No 1 (2018) PHILOLOGYCAL STUDY AND THE VALUE OFLEADERSHIP IN THE SERAT CINGKÅRÅDÉWÅ MANUSCRIPT Abstract   PDF
Khusnatun Khasanah Taofiqi
 
Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Bening PILGRIMAGETRADITIONOF GUNUNG LANANG’S GRAVEYARD IN SINDUTAN VILLAGE TEMON DISTRICT KULONPROGO REGENCY Abstract   PDF
Nita Yuniati
 
Vol 1, No 2 (2016) PIWULANG MORAL KEPEMIMPINAN WONTEN ING GINEM PAGELARAN RINGGIT PURWA LAMPAHAN GATOTKACA WINISUDA DENING KI ANOM SUROTO Abstract   PDF
Hefri Muharyanto
 
Vol 1, No 1 (2016) PIWULANG MORAL SAKING ORGANISASI “PALANG PUTIH” KEJAWEN KAWRUH URIP SEJATI WONTEN ING KABUPATEN TEMANGGUNG Abstract   PDF
Hari Nugraha
 
Vol 1, No 2 (2016) PIWULANG PENDHIDHIKAN KARAKTER ING CARIYOS-CARIYOS CEKAK RUBRIK MEKARSARI SKH KEDAULATAN RAKYAT EDISI JANUARI – MARET 2013 Abstract   PDF
Pamungkas Pamungkas
 
Vol 7, No 7 (2018) PLACE DEIXIS ON SHORT STORY COLLECTIONS GODHONG SURUH TEMU ROSE CREATED BY SUGITO HS Abstract   PDF
Imam Maskur
 
Vol 7, No 7 (2018) POLYMORPHEMICAL ADJECTIVES IN A SHORT STORY WRITTEN IN DJAKA LODANG MAGAZINE PUBLISHED 2015 Abstract   PDF
Riska Ika Susilawati
 
Vol 1, No 1 (2016) PRESUPOSISI WONTEN ING SALEBETIPUN NOVEL SRIKANDI EDAN TENAN ANGGITANIPUN SOEDHARMA KD (KAJIAN PRAGMATIK) Abstract   PDF
Firda Novita Lia
 
Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Bening PSYCHIC CHARACTER OF THE MAIN ROLE PATUT RAHARJA IN NOVEL SER! SER! PLONG BY SUPARTO BRATA Abstract   PDF
Wiwit Atmiasih
 
Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Bening PSYCHOLOGY FEELING OF PRABU BALADEWA FIGURE IN PUPPETS SHOW PERFORMANCE ENTITLED BRATAYUDA JAYA BINANGUN BY KI MANTEB SUDARSONO Abstract   PDF
Fach Ruri
 
Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Bening PUPPETRY LEARNING ACTIVITY IN HABIRANDHA NGAYOGYAKARTA HADININGRAT PALACE Abstract   PDF
Hardian Bintang
 
Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Bening PURWAKANTHI IN THE LYRIC OF RAMAYANA DANCE-DRAMA OFFBEAT BY UKM KAMASETRA UNY Abstract   PDF
Witha Ristiani
 
Vol 7, No 2 (2018) READER RESPONSE IN SHORT STORY DOKTER JAGAD BY KUSWAHYO SS RAHARJO (Reader Response Study of 20 Students Java Language Education FBS UNY Year 2014) Abstract   PDF
Maratun Nabilah
 
Vol 6, No 8 (2017): Jurnal Bening READING JAVANESE SCRIPT LEARNING MEDIA WITH POP-UP BOOK FOR STUDENT CLASS VII SMPN 1 IMOGIRI Abstract   PDF
Destiya Novita
 
Vol 7, No 6 (2018) REFERENTIAL GRAMMATICAL COHESION DISCOURSE OF PANJEBAR SEMANGAT MAGAZINE ON 1961 Abstract   PDF
Yusuf Kholif Hendian
 
Vol 7, No 5 (2018) REGISTER THE SEEKERS OF FOODER GRASS IN NGANGKRUK, PILANGREJO VILLAGE, NGLIPAR DISTRICT, GUNUNGKIDUL REGENCY Abstract   PDF
Dian Wulandari
 
Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Bening RELIGION ASPECTS OF RM.ISMARA KUSUMATAWA’ KRISES Abstract   PDF
Narendra Dewantara
 
Vol 1, No 2 (2016) RITUAL ILMU KEJAWEN WONTEN ING KESENIAN EBEG TURONGGO JATI DESA KAMULYAN KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP Abstract   PDF
Galih Prawita
 
Vol 7, No 2 (2018) RITUAL KUNGKUM IN UMBUL TIRTAMARTA DUKUH VILLAGE SUB DISTRICT BANYUDONO SUB DISTRICT BOYOLALI Abstract   PDF
Nanda Hutama
 
Vol 1, No 2 (2016) SAPA ARUH BASA JAWI WONTEN ING NOVEL KINANTI ANGGITANIPUN MARGARETH WIDHY PRATIWI Abstract   PDF
Nugrah Tri Hatmoko
 
101 - 125 of 189 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>