Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 7 (2017): Jurnal Bening JAVANESE DIALECT BANYUMAS IN VIDEO TITTLE SI BOLANG HURU-HARA DI DIENG KULON Abstract   PDF
Agil Kurniasih
 
Vol 6, No 5 (2017): Jurnal Bening JAVANESE KINSHIP WITH THE LANGUAGE OF LAMPUNG BASED DICTIONARY PRACTICAL JAVANESE-INDONESIA AND DICTIONARY LAMPUNG-INDONESIA Abstract   PDF
Intan Agus Rini
 
Vol 7, No 4 (2018) JAVANESE LANGUAGE SYNESTHESIA IN THE RUBRIC OF FOLKLORES IN DJAKA LODANG MAGAZINE 2015 Abstract   PDF
Novi Nur Utami
 
Vol 6, No 7 (2017): Jurnal Bening JAVANESE LANGUAGE WALIKAN IN ADOLESCENT VILLAGE SUMBERARUM KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR Abstract   PDF
Arief Styoko Putra
 
Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Bening JAVANESE TRADE IN WATES MARKET, KULON PROGO REGENCY YOGYAKARTA Abstract   PDF
Al Fianita Fauziah
 
Vol 1, No 4 (2016) KABUDAYAN PANGANGGENING SUSUK WONTEN ING MASARAKAT KECAMATAN NGLEGOK, KABUPATEN BLITAR Abstract   PDF
Satya Ardi Yudha
 
Vol 1, No 3 (2016) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ KAWRUH NGGARAP SANTUN WONTÊN ING RISALATUL MAḤIDH Abstract   PDF
Yeni Rahayuningsih
 
Vol 1, No 3 (2016) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ KAWRUH SAJATOSING GÊSANG WONTÊN ING SÊRAT SULUK WARNI-WARNI Abstract   PDF
Mohamad Wahyu Hidayat
 
Vol 1, No 3 (2016) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ KAWRUH SASMITÅ WONTÊN ING LAYANG SASMITÅ TITIKÅ Abstract   PDF
Siti Sawilah
 
Vol 1, No 4 (2016) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PIRASATING MANUNGSÅ WONTÊN ING SÊRAT NGÈLMI PIRASAT Abstract   PDF
Intan Ade Riyani
 
Vol 1, No 1 (2016) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PIWULANG LUHUR WONTÊN TEKS SÊRAT KAANAN JATI Abstract   PDF
Anggi Tri Puspitasari
 
Vol 1, No 4 (2016) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PRANATANING GÊSANG ING SÊRAT PURWÅKARÅNÅ Abstract   PDF
Yesi Permata Wardani
 
Vol 1, No 2 (2016) KAJIAN INFERENSI SALEBETING WACANA MURAL BASA JAWI WONTEN ING KITHA YOGYAKARTA Abstract   PDF
Arif Rohmawan
 
Vol 6, No 7 (2017): Jurnal Bening KARAWITAN REGISTER IN BAOESASTRA DJAWA BY W.J.S. POERWADARMINTA Abstract   PDF
Mohamad Makincoiri
 
Vol 1, No 3 (2016) KEKERABATAN BASA JAWI SAHA BASA SUNDA (Adhedhasar Bausastra Jawa saha Kamus Basa Sunda) Abstract   PDF
Dina Rizqi Kamala
 
Vol 1, No 1 (2016) KESENIAN LENGGER ING DESA CIKAKAK KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS : KAWONTENAN PURWANIPUN, KAWONTENAN ING WANCI SAMENIKA, PROSESI PAGELARAN SAHA PAEDAHIPUN Abstract   PDF
Ujang Lugito
 
Vol 1, No 1 (2016) KONFLIK SOSIAL WONTEN ING CERBUNG EVELYN ANGGITANIPUN DYAH KATRINA ING KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI JANUARI-JULI 2014 (Kajian Sosiologi Sastra) Abstract   PDF
Nimas Ayu Prabaningrat
 
Vol 7, No 7 (2018) LEANGUAGE FUNCTION BASED ON JAVANESE LEVEL SPEECH USE IN NOVEL KATRESNAN BY SOERATMAN SASTRADIHARDJA Abstract   PDF
Dwi Lestari
 
Vol 6, No 5 (2017): Jurnal Bening LEARNING MEDIA POP UP BOOK STORY RAMAYANA ABOUT RESI JATAYU FOR GRADE 8 STUDENTS SMPN 8 MAGELANG Abstract   PDF
Sofyan Reza Yahya
 
Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Bening LEARNING MEDIA “PADHAJAYANYA” USING CONSTRUCT 2 IN ANDROID APP Abstract   PDF
Taufik Anjar Ardian
 
Vol 1, No 1 (2016) LEKSIKON TEMBUNG BASA JAWI SUB DIALEK TEGAL ING GRUP FACEBOOK TEGAL KOCAK Abstract   PDF
Ilman Maulana
 
Vol 6, No 8 (2017): Jurnal Bening LEVEL OF DECENCY SPEECH ACTING DIRECTIVE IN WACAN BOCAH RUBRIC DJAKA LODHANG'S MAGAZINE JANUARY-JUNE EDITION OF 2016 Abstract   PDF
Inggit Dwi Karunia
 
Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Bening LEXICAL COHESION IN THE TEXT OF CAMPURSARI SONG BY DEMY ALBUM IN THE ALBUM OF THE BEST DEMY Abstract   PDF
Ivan Angga Putra
 
Vol 1, No 1 (2016) MAKNA ASPEKTUALITAS FRASA VERBA AKTIF ING ANTOLOGI NOVEL EMAS SUMAWUR ING BALUARTI ANGGITANIPUN PARTINI B Abstract   PDF
Ambar Retno Ningsih
 
Vol 1, No 3 (2016) MAKNA SIMBOLIS SALEBETING SESAJEN RIKALA DAMEL GRIYA ING DESA SIKASUR KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG JAWA TENGAH Abstract   PDF
Restian Nur Salikhin
 
51 - 75 of 189 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>