Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1

Vol III, No 6 (2014)

STRUKTURALISME GENETIK NOVEL JEMINI A N GGITANIPUN SUPARTO BRATA
RYCO VENDY AMENITY (09205244036)

KESENIAN BADUI WONTEN ING DHUSUN KLAWISAN, DESA MARGOAGUNG, KECAMATAN SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN
LISA DEWI NURUL A (09205241010)

SIKAP HIDUP PRIYAYI WONTEN ING NOVEL KIRTI NJUNJUNG DRAJAT ANGGITANIPUN R. TG. JASAWIDAGDA MINANGKA KAJIAN STRUKTURAL SEMIOTIK
WALIY ASLUKI (10205244009)

CERITA RAKYAT MAKAM KYAI RADEN SANTRI (PANGERAN SINGASARI) DESA GUNUNGPRING KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
DESIANA NUGRAENI (07205244008)

RITUAL ING SALEBETING TARI ANGGUK DHUSUN KEMIRI DESA PURWOBINANGUN KECAMATAN PAKEM
ANDRI KRISMA DEVI (09205241005)

DAMEL MEDIA MAOS GEGURITAN MAWI APLIKASI ADOBE FLASH CS3 PROFESSIONAL KANGGE SISWA SMP KELAS VII
ASMARA SETYA WIDADA (10205241064)

KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ ANALISIS KAWRUH ANGGAYUH RAOSING GÊSANG INGKANG SAJATOS WONTÊN SÊRAT WÉDYÅ PRASTÅWÅ
RIA NUR HANIFAH (10205241051)

KRITIK SOSIAL ING WAYANG KAMPUNG SEBELAH KANTHI LAMPAHAN ATAS MENGGANAS BAWAH BERINGAS (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA)
PRIMASTYO FARIS TRISTIANTO (10205244038)

MEDIA ADOBE FLASH CS 4 KANGGE NAMBAH KAWEGIGAN NYEKAR MACAPAT MEGATRUH SISWA KELAS VII- C SMP N 3 MAGELANG
NUR ROCHIM (10205244037)

KRITIK SASTRA FEMINIS IDIOLOGIS WONTEN ING NOVEL JEMINI ANGGITANIPUN SUPARTA BRATA
WIJI BUDI LESTARI (10205244021)

Jurnal UNY - Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1 - Vol III, No 6 (2014)

Shared

Calendar
February 2018
ASSRKJS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Form Login
User
Password
Security Code
Security Code


Pencarian


Jurnal berlangganan

search.epnet.com http://infotrac.galegroup.com/itweb/ptn066 http://search.proquest.com/Berita UNY


Twitter @JournalMhsUNY
terjadai kesalahan pada twitter coba beberapa saat lagi Follow Me (@JournalMhsUNY)