Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1

Vol III, No 5 (2014)

NILAI SOSIAL WONTEN SALEBETING DONGENG SATO KEWAN ANGGITANIPUN PRIJANA WINDUWINATA
JASMI ANES (10205244013)

UNDHA-USUK BASA JAWI ABDI DALEM WONTEN ING TEPAS PARIWISATA KRATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT


AYU CHRISTMAS MENAKOTTA KUFLA (09205244047)

KAJIAN FILOLOGI SÊRAT NGÈLMI PANGASIHAN
DAYINTA NATYA RUCITRA (10205241004)

LATAR BUDAYA JAWA DALAM NOVEL SINTRU OH SINTRU KARYA SURYADI W.S (Sebuah Kajian Sosiologi Sastra)
NUR ASTUTI HASANAH (08205244050)

KONFLIK PSIKIS P ARAGA WIRADI WONTEN ING TRILOGI NOVEL KELANGAN SATANG ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA (Tinjauan Psikologi Sastra)
LAELI NUR HIDAYATUNNIKMAH (10205244043)

MAKNA KONOTATIF WONTEN ING CERKAK KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT WEDALAN 2013
AGUSTINA AYU W (10205241078)

REFERENSI EKSOFORA WONTEN ING CERBUNG KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT WEDALAN 15 SEPTEMBER 2012 – 29 JUNI 2013
ANIS AFIFAH (10205244057)

KALEPATAN PELAFALAN FONEM BASA JAWI BAKU DENING MAHASISWA PRODI PENDHIDHIKAN BASA JAWI ANGKATAN 2010 FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SAKING PURBALINGGA
MIFTAH MUSYIROH M. (10205241067)

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS APLIKASI ADOBE FLASH CS5 PROFESSIONAL PADA MATERI MENYIMAK LEGENDA RAWA PENING UNTUK SISWA KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PRIMA ERWIANISYA (07205241002)

KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PIWULANG MORAL WONTÊN ING SÊRAT GÊMBRING BARING
BAKTYA TRI SETIONO (10205241006)

Jurnal UNY - Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1 - Vol III, No 5 (2014)

Shared

Calendar
August 2018
ASSRKJS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Form Login
User
Password
Security Code
Security Code


Pencarian


Jurnal berlangganan

search.epnet.com http://infotrac.galegroup.com/itweb/ptn066 http://search.proquest.com/Berita UNY


Twitter @JournalMhsUNY
terjadai kesalahan pada twitter coba beberapa saat lagi Follow Me (@JournalMhsUNY)