Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1

Vol III, No 4 (2014)
Jurnal ini memuat artikel-artikel yang bersumber dari Tugas Akhir Skripsi (TAS) mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah.

KAJIAN TINDAK TUTUR WACANA KAOS CAK CUK SURABAYA
ARDIANY FITRI SHOLEKAH (10205244008)

CITRA SAHA KETIDAKADILAN GENDER TUMRAP WANODYA ING NOVEL PISUNGSUNG KANG WINGIT ANGGITANIPUN ATAS S. DANUSUBROTO
DITA KURNIAWATI (10205241033)

TEORI FUNGSI, LINGKUNGAN TINDAKAN, CARA NEPANGAKEN PARAGA, SAHA SKEMA STRUKTUR DENING VLADIMIR PROPP ING DONGENG AJISAKA SAHA KI AGENG SELA ANGGITANIPUN KI HADISUKATNO
GUNADI PRATOMO (10205244006)

MARUKU MINANGKA ASIL KREASI PANGANGGIT ADHEDHASAR PATRON : SOSIOLOGI PANGANGGIT
INGA NATUL AZIJAH (10205241021)

VALENSI TEMBUNG KRIYA ING NOVEL JOḌO KANG PINASṬI ANGGITANIPUN R. M. NGABEI SRI HADIDJOJO
INTAN KURNIASARI (10205241013)

PARAGA IRA RIANTI WONTEN ING CERBUNG TRESNA NGUMBARA ANGGITANIPUN ITHENG SULISTYAWATI: KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA
LIRA SINTA DIAH ANGGRAENI (09205244029)

SAPA ARUH BASA JAWI WONTEN ING RUBRIK CERKAK KALAWARTI DJAKA LODANG WEDALAN WULAN SEPTEMBER – DESEMBER TAUN 2013
NOFI ANDARI (10205244002)

TEMBUNG SESULIH PANUDUH WONTEN ING NOVEL JEMINI ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA
NOFITA ANGGRAENI PUSPITASARI (10205244035)

KAJIAN FOLKLOR RANGKAIAN UPACARA ADAT KEHAMILAN SAMPAI DENGAN KELAHIRAN BAYI DI DESA BORONGAN KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN
DINKA RETNONINGSIH (08205241017)

MEDIA PASINAON MAOS AKSARA JAWA KANTHI APLIKASI ADOBE FLASH CS3
IRIANA FAMUJI WIDODO (10205244001)

Jurnal UNY - Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1 - Vol III, No 4 (2014)

Shared

Calendar
February 2018
ASSRKJS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Form Login
User
Password
Security Code
Security Code


Pencarian


Jurnal berlangganan

search.epnet.com http://infotrac.galegroup.com/itweb/ptn066 http://search.proquest.com/Berita UNY


Twitter @JournalMhsUNY
terjadai kesalahan pada twitter coba beberapa saat lagi Follow Me (@JournalMhsUNY)