Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1

Vol II, No 8 (2013)

RAGAM BASA JAWI WONTEN ING SALEBETING NASKAH SANDIWARA MATA KULIAH SANGGAR SASTRA JAWA
DICKY ARIA KRISNA YUDHA (09205244041)

INTERFERENSI MORFOLOGIS INGKANG KATINDAKAKEN GURU ING WULANGAN BASA JAWI SMA NEGERI 10 PURWOREJO
HARINI (09205241025)

KONFLIK PSIKOLOGIS PARAGATAMA WANITA WONTEN SALEBETING CERBUNG ARA-ARA CENGKAR TANPA PINGGIR ANGGITANIPUN ADINDA AS ING KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI 31 JULI – 20 NOPEMBER 2010
MURNIATUN HIDAYAH (09205244011)

MORFOFONEMIK ING TEMBUNG KRIYA ANDHAHAN SALEBETING NOVEL MANGGALAYUDA GUNTUR GENI ANGGITANIPUN ANY ASMARA
LESTARI DWI WAHYUNI (09205241020)

DAMEL APP FLASH MOBILE BASIS ANDROID KANGGE PASINAON PEPINDHAN WONTEN ING SMP KELAS VIII
MUHAMMAD ADHYTIA A.K (09205244081)

TEMBUNG KRIYA TANGGA MAWA WUWUHAN SALEBETING NOVEL RANGSANG TUBAN
LINDA PUSPITA N (09205241059)

INTERFERENSI GRAMATIKAL BAHASA INDONESIA DALAM BAHASA JAWA PADA KARANGAN NARASI SISWA KELAS VII SMP NEGERI I MUNGKID DI KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG
ERFINTA UTI R (07205244196)

Jurnal UNY - Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1 - Vol II, No 8 (2013)

Shared

Calendar
February 2018
ASSRKJS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Form Login
User
Password
Security Code
Security Code


Pencarian


Jurnal berlangganan

search.epnet.com http://infotrac.galegroup.com/itweb/ptn066 http://search.proquest.com/Berita UNY


Twitter @JournalMhsUNY
terjadai kesalahan pada twitter coba beberapa saat lagi Follow Me (@JournalMhsUNY)