Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1

Vol II, No 6 (2013)

MUJUDAKEN MEDIA MACROMEDIA FLASH KANGGE PASINAON UNGGAH-UNGGUH MERTAMU BASA JAWI SISWA KELAS X SMA/SMK/MA
DEWI HAJAR PINUJI (09205244038)

PANDANGAN DUNIA SUPARTO BRATA WONTEN ING NOVEL LARA LAPANE KAUM REPUBLIK
HANA KURNIATI (09205241061)

PEMAKAIAN DIKSI DALAM CERKAK MAJALAH DJAKA LODANG 2012
KUSMIYATI (06205244147)

ANALISIS KOMPONEN TUTUR SPEAKING WONTEN ING PENTAS DRAMA “DHEDHETING KALATIDHA” ANGGITANIPUN MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA DAERAH FBS UNY KELAS B ANGKATAN 2009
LINDA PERMATASARI (09205241046)

TETANDHINGAN PRAKAWIS INGKANG DIPUNADHEPI PARAGA UTAMA SAHA AMANAT ING NOVEL NALIKA PRAU GONJING KALIYAN NOVEL KERAJUT BENANG IRENG
LINDA PUSPITASARI (09205241074)

KONFLIK SOSIAL WONTEN ING CERBUNG KIDUNG SUKMA LARASING JIWA ANGGITANIPUN ARDINI PANGASTUTI KAPACAK WONTEN ING KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI 4 FEBRUARI - 28 JULI 2012
MELIN INDAH LESTARI (09205241019)

KONSEP WANITA UTAMI WONTEN ING SERAT KAOETAMANING KENJA
TITI WAHYUNI (09205241072)

UPACARA TRADHISI SURAN WONTEN ING PETILASAN GUNUNG LANANG DHUSUN BAYEMAN DESA SINDUTAN KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO
TITIS BAYU NOTO (09205244032)

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN TEMBANG MACAPAT SINOM MENGGUNAKAN APLIKASI MACROMEDIA FLASH PROFESIONAL 8 PADA SISWA KELAS IX SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
WACHID RENDRA SETYAWAN (08205244024)

KAJIAN FILOLOGI SAHA ANGGER - ANGGER SERAT ANGGERING NEGARI
WAHYU AJI (09205244082)

Jurnal UNY - Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1 - Vol II, No 6 (2013)

Shared

Calendar
February 2018
ASSRKJS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Form Login
User
Password
Security Code
Security Code


Pencarian


Jurnal berlangganan

search.epnet.com http://infotrac.galegroup.com/itweb/ptn066 http://search.proquest.com/Berita UNY


Twitter @JournalMhsUNY
terjadai kesalahan pada twitter coba beberapa saat lagi Follow Me (@JournalMhsUNY)