Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1

Vol V, No 1 (2016)

LEKSIKON TEMBUNG BASA JAWI SUB DIALEK TEGAL ING GRUP FACEBOOK TEGAL KOCAK
ILMAN MAULANA SYAHBANI (11205244055)

MAKNA ASPEKTUALITAS FRASA VERBA AKTIF ING ANTOLOGI NOVEL EMAS SUMAWUR ING BALUARTI ANGGITANIPUN PARTINI B
AMBAR RETNO NINGSIH (11205241060)

KESENIAN LENGGER ING DESA CIKAKAK KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS: KAWONTENAN PURWANIPUN, KAWONTENAN ING WANCI SAMENIKA, PROSESI PAGELARAN SAHA PAEDAHIPUN
UJANG LUGITO (09205244014)

PRESUPOSISI WONTEN ING SALEBETIPUN NOVEL SRIKANDI EDAN TENAN ANGGITANIPUN SOEDHARMA KD (KAJIAN PRAGMATIK)
FIRDA NOVIA LITA (09205244025)

DEIKSIS SOSIAL ING NOVEL SALA LELIMENGAN ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA
HAPPY JANUAR ROSEMARLINA (11205244006)

DAMEL MEDIA NYEKAR MACAPAT ASMARADANA MAWI ANDROID MOBILE TUMRAP SISWA KELAS VII SMP
INDRA DHARMAWAN (10205241049)

KONFLIK SOSIAL WONTEN ING CERBUNG EVELYN ANGGITANIPUN DYAH KATRINA ING KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI JANUARI-JULI 2014 (Kajian Sosiologi Sastra)
NIMAS AYU PRABANINGRAT (09205244071)

KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PIWULANG LUHUR WONTÊN TEKS SÊRAT KAANAN JATI
ANGGI TRI PUSPITA SARI (09205244072)

TEMBUNG KRIYA TANGGAP ANDAHAN WONTEN ING NOVEL KUNARPA TAN BISA KANDHA ANGGITANIPUN SUPARTA BRATA
SRI DWI HARTANTI (11205241018)

PIWULANG MORAL SAKING ORGANISASI ”PALANG PUTIH” KEJAWEN KAWRUH URIP SEJATI WONTEN ING KABUPATEN TEMANGGUNG
HARI NUGRAHA (10205244027)

Jurnal UNY - Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1 - Vol V, No 1 (2016)

Shared

Calendar
February 2018
ASSRKJS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Form Login
User
Password
Security Code
Security Code


Pencarian


Jurnal berlangganan

search.epnet.com http://infotrac.galegroup.com/itweb/ptn066 http://search.proquest.com/Berita UNY


Twitter @JournalMhsUNY
terjadai kesalahan pada twitter coba beberapa saat lagi Follow Me (@JournalMhsUNY)