Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1

Vol IV, No 4 (2015)

KONFLIK SOSIAL WONTEN ING NOVEL PIWELINGE PURANTI A ANGGITANIPUN TIWIEK S.A. (SALAH SATUNGGALING PENDEKATAN SOSIOLOGI SASTRA)


HUWINDA IKA SEPTIANDITA (10205244033)

PIWULANG MORAL WONTEN ING CAKEPAN GENDHING DOLANAN WONTEN ING BUKU GENDHING-GENDHING DOLANAN ANGGITANIPUN SRI WIDODO
AMIRUL NUR WAHID (10205244017)

REGISTER RINGGIT PURWA ING BAOESASTRA DJAWA ANGGITANIPUN W.J.S POERWADARMINTA
WINARNI (11205244012)

ASPEK SPIRITUALISME JAWI WONTEN ING KEMPALAN CAKEPAN SEKAR KIAI KANJENG INGKANG ABASA JAWI
WULAN CAHYA A (10205244072)

NGRUNUT ASAL-USULING TEMBUNG SERAPAN BASA WALANDI ING BAOESASTRA DJAWA
ERVINA RAHMANI (11205241021)

KAJIAN SEMIOTIK KARIKATUR WONTEN KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI JANUARI DUMUGI JUNI 2014
SABAR ASIH SETIYANI (11205241001)

KENDHURI RAJA KAYA WONTEN ING PADUKUHAN SREMO TENGAH, DESA HARGOWILIS, KECAMATAN KOKAP. KABUPATEN KULON PROGO
LATIFAH JAHRO (11205244005)

KOHESI GRAMATIKAL SAHA LEKSIKAL WONTEN WACANA KUMPULAN “KHOTBAH JANGKEP” ING GKJ (GEREJA KRISTEN JAWA)
ANGGA DICKY KRISNAWAN (10205244029)

NGINDHAKAKEN KAPRIGELAN NYEKAR SEKAR DOLANAN MAWI TEKNIK DOLANAN TRADHISIONAL KANGGE SISWA KELAS I SD NEGERI 3 BERO KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN
FINDA DWI KURNIAWATI (11205241052)

TEMBUNG PANGUWUH WONTEN ING NOVEL GEDHONG SETAN ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA WEDALAN 2010
SONA VERANICA PAMUNGKAS (09205244043)

Jurnal UNY - Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1 - Vol IV, No 4 (2015)

Shared

Calendar
February 2018
ASSRKJS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Form Login
User
Password
Security Code
Security Code


Pencarian


Jurnal berlangganan

search.epnet.com http://infotrac.galegroup.com/itweb/ptn066 http://search.proquest.com/Berita UNY


Twitter @JournalMhsUNY
terjadai kesalahan pada twitter coba beberapa saat lagi Follow Me (@JournalMhsUNY)