Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1

Vol IV, No 2 (2015)

KONFLIK PSIKIS PARAGATAMA ING NOVEL WEDHUS GEMBEL GUNUNG MERAPI ANGGITANIPUN SUCI HADI SUWITA (KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA)
JUNDIKA AL I B (10205241009)

MUJUDAKEN MEDIA NYEMAK PANGANGGENING BASA ING SEKOLAH MAWI ANDROID MOBILE TUMRAP SISWA SMA KELAS X
ELIYA BANU FITRIANA (09205241042)

TINDAK TUTUR DIREKTIF DALAM WACANA CERKAK PADA MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT EDISI TAHUN 2011
ROSNI OCMAYASITA (08205244011)

SIKAP HIDUP TIYANG JAWI WONTEN ING SEDASA CARIYOS DONGENG SAKING BANDHA WARISAN ANTOLOGI DONGENG JAWA
ARISTA KURNIASARI (10205241030)

DAMEL MEDIA PASINAON NYEMAK PAWARTOS MAWI OPERATIONAL SYSTEM ANDROID MOBILE TUMRAP SISWA KELAS X SEKOLAH MENENGAH ATAS
MELYNDA EKANINGTYAS (11205244053)

P ENINGKATAN KOSAKATA BAHASA JAWA SISWA KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 2 DLINGO DENGAN MEMBUAT KAMUS PRIBADI
RIETMADHAN AYUN P (08205244057)

TINDAK TUTUR EKSPRESIF WONTEN ING ANTOLOGI CERKAK MARUKU ANGGITANIPUN TITIK RENGGANI
LARASATI MAYANGSARI (10205244064)

DAMEL MEDIA NYEKAR MACAPAT GAMBUH KANTHI ADOBE FLASH CS 5 TUMRAP SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR
YACOBUS CAHYADI (10205241061)

PETANGAN JAWI WONTEN MASARAKAT DHUSUN KERTOPATEN, WIROKERTEN, BANGUNTAPAN, BANTUL
IKHWAN LATIF PRATAMA (10205244048)

PEPINDHAN WONTEN ING NOVEL KIDUNG WENGI ING GUNUNG GAMPING ANGGITANIPUN ST. IESMANIASITA
BUDI WIJI LEKSONO (10205244012)

Jurnal UNY - Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1 - Vol IV, No 2 (2015)

Shared

Calendar
February 2018
ASSRKJS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Form Login
User
Password
Security Code
Security Code


Pencarian


Jurnal berlangganan

search.epnet.com http://infotrac.galegroup.com/itweb/ptn066 http://search.proquest.com/Berita UNY


Twitter @JournalMhsUNY
terjadai kesalahan pada twitter coba beberapa saat lagi Follow Me (@JournalMhsUNY)