Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1

Vol IV, No 1 (2015)

MORFOLOGI TEMBUNG -TEMBUNG BASA JAWI KINA ING NOVEL KIRTI NJUNJUNG DRAJAT ANGGITANIPUN R. TG. JASAWIDAGDA
TUTI WULANDARI (09205244056)

PIWULANG MORAL WONTEN ING SERAT PAKELIRAN SEDALU NATAS LAKON KARNA TANDING ANGGITANIPUN SALAM PURWA SUTAPA
HABIB HERMANTO (09205244035)

KAJIAN FILOLOGI SAHA JINISING KATRÊSNAN DHATÊNG GARWA WONTÊN SÊRAT NGÈLMI PANGASIHAN
ANTON NOVI WIDAYANTO (09205244060)

BASA PROKEM KAWULA MUDHA ING DESA TUKINGGEDONG KABUPATENKEBUMEN
HERI PRIYANTO (09205244065)

MAKNA SIMBOLIS MOTIF BATHIK BUSANANING PARAGA WONTEN ING PAGELARAN SENDRATARI RAMAYANA BALLET PRAMBANAN
ENDRA WIJAYA (09205241050)

KAJIAN FILOLOGI SAHA GEGARAN SANGKALAN ING SERAT CANDRAMEMET
EKAWATI RAHAYU PUTRI (10205241003)

MEDIA DOLANAN “TELU DADIPARIKAN” NGANGGE PROGRAM MACROMEDIA FLASH PROFESSIONAL 8 KANGGE SISWA SMP KELAS VII
PRAYOGA WICAKSONO (10205244046)

FUNGSI SIMULFIKS KANGGE NGGAMBARAKEN CITRA PARAGA UTAMA WONTEN ING NOVEL CINTRONG PAJU-PATANGGITANIPUN SUPARTO BRATA
RIZKI KURNIAWAN (09205244061)

P IWULANG ING SALEBETING DOLANAN TRADHISIONAL ING KARANGANYAR KELURAHAN BRONTOKUSUMAN KECAMATAN MERGANGSAN YOGYAKARTA
HUSNI MUBAROK (10205241025)

HUBUNGAN MAKNA KAUSALITAS ING RUBRIK PANGUDARASAKALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT WEDALAN JANUARI-JUNI 2014
UFI AZMI EFI Y (10205244053)

Jurnal UNY - Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1 - Vol IV, No 1 (2015)

Shared

Calendar
February 2018
ASSRKJS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Form Login
User
Password
Security Code
Security Code


Pencarian


Jurnal berlangganan

search.epnet.com http://infotrac.galegroup.com/itweb/ptn066 http://search.proquest.com/Berita UNY


Twitter @JournalMhsUNY
terjadai kesalahan pada twitter coba beberapa saat lagi Follow Me (@JournalMhsUNY)